Behandelingsduur + algemene voorwaarden

Hypnotherapie is een kortdurende therapie, gemiddeld 10 tot 15 sessies, uiteraard afhankelijk van de klacht.

De meeste mensen ervaren al na zo’n vijf keer een duidelijke verbetering.

De intake duurt ongeveer anderhalf uur, waarin bepaald wordt of de klacht geschikt is voor de kortdurende hypnotherapie en de cliënt beslist of hij/zij in de hypnotherapie wil bij deze therapeut.

Zowel de intake als de vervolgsessies van een uur kosten €75,- vrij van BTW
Afspraken kunnen altijd verplaatst of afgezegd worden, maar doe dit minimaal 24 uur van te voren. Vergeten of te laat afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Er is ook een mogelijkheid voor een coaching pakket:

3 sessies  € 210,- vrij van  BTW,

 

N.B.  per 1 januari 2017 is geen vergoeding meer mogelijk via de zorgverzekering.

Algemene leveringsvoorwaarden

Met CollaCoaching wordt bedoeld: M.C.M. Colla als persoon, HypnoYoga Amstelveen,  CollaCoaching en docenten en vervangende docenten bij Yoga Bovenkerk.

 

Betalingsvoorwaarden

Het kwartaalbedrag voor de yogalessen dient in de eerste week van het nieuwe kwartaal op de rekening te staan van CollaCoaching.

Gemiste lessen kunnen binnen hetzelfde kwartaal ingehaald worden, restitutie is niet mogelijkheid.

In geval van langdurige ziekte is het mogelijk om het abonnement tijdelijk stop te zetten.

Coaching  en therapie sessies dienen per consult contant betaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Afspraken kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd.

Bij 24 uur van te voren wordt er 50% van het factuur bedrag in rekening gebracht. Bij minder dan 24 uur of bij No show zal het gehele factuur bedrag in rekening worden gebracht.

 

Aansprakelijkheid

Voor client geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is  CollaCoaching uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van CollaCoaching

Indien er sprake is  tot vergoeding van schade/aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.

CollaCoaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van client.

CollaCoaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.

De door CollaCoaching verstrekte veiligheidsinstructies dienen door client  in acht te worden genomen. De client vrijwaart CollCoaching voor aanspraken van derden. Cllient zal personeelsleden van CollaCoaching en Yoga Bovenkerk en door hen ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

 

Algemene veiligheidsinstructies:

Bij fysieke of psychische problemen dient altijd eerst de behandelaar geconsulteerd te worden of  (Hypno)Yoga  en/of Hypnotherapie geschikt voor u is.

Luister tijdens de lessen altijd goed naar uw lichaam. In geval van pijn direct stoppen met de desbetreffende oefening.

Forceer niets!

Bij zwangerschap pas starten na de 14e week van de zwangerschap en overleg met uw verloskundige of arts of yoga geschikt voor u is.  Doe in  ieder geval geen twists, geen bekkenbodem en buikspieroefeningen, geen pranayama (ademhaling) oefeningen (m.u.v 4 tellen in 4 tellen uit). Geen oefeningen waarbij de buik “klem” komt te zitten of overrekt wordt. De docent zal aanpassingen aangeven maar mocht dit niet gebeuren vraag dan om een aangepaste houding of neem een rusthouding aan.

Met het invullen van het inschrijfformulier verklaardt u navraag te hebben gedaan bij uw behadelaar en dat deze geen bezwaar heeft tegen het deelnemen aan de yogalessen/workshops/coaching.

Download hier de leveringsvoorwaarden